Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – VOORWERP

De onderneming BISCUITERIE DANDOY N.V., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Boterstraat 31, ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0441.923.189 (hierna "DANDOY" genoemd) beheert en exploiteert de website https://maisondandoy.com en zijn sub-domeinen (hierna de "Website" genoemd), bestaande uit een online verkoop-platform van producten die met name de verkoop op afstand door elke natuurlijke of rechtspersoon, in eigen naam of voor rekening van derden, mogelijk maakt (hierna de "Klant" genoemd).

De relatie tussen de Klant en DANDOY zoals beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden" genoemd) en de rechten en plichten vormen een overeenkomst (hierna de "Overeenkomst" genoemd). Deze relaties evenals alle aanbiedingen, aankopen en leveringen besteld door de Klanten via de Website worden beheerst door deze voorwaarden, evenals door de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website en het privacybeleid (beschikbaar op de volgende links: Algemene gebruiksvoorwaarden en Privacycharter).

Artikel 2 – TEGENWERPBAARHEID

Deze Voorwaarden die online op de Website verschijnen hebben voorrang op elke andere versie, al dan niet gedrukt, van een eerdere datum. Elke bestelling van de Klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden met uitsluiting van elk ander document.

Elke mogelijke afwijking van deze Voorwaarden is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en vooraf door DANDOY is aanvaard, waarbij deze afwijking geen afstand inhoudt van de toepassing van de andere bedingen van deze Voorwaarden.

DANDOY behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment aan te passen door middel van een uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving (per e-mail) aan de Klant.

De toepasselijke Voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. De Klant verklaart zich eraan te houden en de inhoud ervan te aanvaarden door het vakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden" aan te vinken vóór de bevestiging van de bestelling.

Artikel 3 – INFORMATIE

De Klant verklaart dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken van de producten die hij bestelt. Hij verklaart verder door gebruik te maken van de Website:

  • Ten minste 18 jaar oud te zijn en over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken;
  • Zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, of een valse naam of een naam te gebruiken die hij niet mag gebruiken; en de Website niet te gebruiken voor welk onwettig doel dan ook en ermee in te stemmen de Website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
  • De toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacycharter te hebben aanvaard.

Artikel 4 – BESTELLINGEN

De producten die door DANDOY worden aangeboden zijn de producten die op de Website verschijnen op de dag dat de Klant de Website raadpleegt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De producten worden op de Website voorgesteld met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en precisie om een volledige beschrijving (foto, prijs, tekst, samenstelling) mogelijk te maken, uitsluitend ter informatie.

Aangezien de producten die op de Website worden aangeboden levensmiddelen zijn die snel kunnen bederven of verouderen, heeft de Klant geen herroepingsrecht.

Elke bestelling op de Website vereist de registratie van de Klant, via zijn e-mailadres. De aanbiedingen van DANDOY zijn niet bindend en worden pas bindend nadat de bestelling is geplaatst en bevestigd is per e-mail.

De Klant kan te allen tijde het overzicht van de door hem geselecteerde producten bekijken door op "Mijn mandje" te klikken en zijn bestelling verder te zetten. Zodra hij op "Doorgaan met betalen" klikt, bevestigt de Klant zijn bestelling definitief: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief afgesloten. De Klant kan niet langer eventuele fouten corrigeren die zijn gemaakt bij het invoeren van de gegevens van de bestelling.

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na bevestiging per e-mail en houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden in. De orderbevestiging bevat de details van de bestelling.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De productcatalogus van DANDOY is voortdurend in ontwikkeling. Na validatie van de bestelling en in geval van onbeschikbaarheid van het product, zal de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. De Klant kan dan, elektronisch, de annulering van de bestelling vragen, zonder dat dit leidt tot enige schadevergoeding in hoofde van DANDOY.

Artikel 5 – PRIJZEN

De prijzen van DANDOY-producten worden vermeld op de Website in euro's (€) en zijn inclusief BTW en alle belastingen. Prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten, leverings- en verzendkosten zijn niet inbegrepen.

DANDOY behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, naar gelang de beschikbaarheid. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de aangegeven prijs voor het gekozen product.

De verzendkosten en eventuele andere toeslagen of belastingen worden afzonderlijk vermeld in het overzicht van bestelling en moeten ook betaald worden op het moment van de bestelling. In de orderbevestiging is het totale bedrag de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en kosten.

Elke bestelling die buiten België wordt geleverd kan onderworpen zijn aan eventuele belastingen en/of douanerechten die worden opgelegd bij aankomst van de bestelling op de plaats van bestemming. Deze vallen uitsluitend ten laste van de Klant en vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 6 – LEVERING

Het productenassortiment van DANDOY is verkrijgbaar in België en in het buitenland. Leveringen gebeuren enkel in functie van de beschikbaarheid van de producten, in de volgorde van ontvangst van de bestellingen. Meer informatie over de levering is terug te vinden in de rubriek "Levering" van de Website.

De Klant aanvaardt de levering/verzending door derde partij transport-/leveringsbedrijven, partners van DANDOY. Alle kosten/belastingen/belastingen/formaliteiten van vervoer of levering (ook buiten het grondgebied van de Europese Unie) zoals opgenomen in het aankoopproces, vallen volledig ten laste van de Klant.

De bezorgperiode is ............. werkdagen na ontvangst van betaling voor levering binnen de Europese Unie, en ............... werkdagen voor levering buiten de Europese Unie. De leveringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven en zijn niet bindend voor DANDOY. Levertijden kunnen worden vertraagd door onafhankelijke of externe factoren (vergunningen/administratieve vergunningen/douanekosten/etc.). DANDOY is in geen geval verantwoordelijk voor het transport/de levering van de producten, wat op risico van de klant gebeurt, noch voor enig gebrek of eventuele vertraging in dit opzicht.

Bovendien wijst DANDOY alle verantwoordelijkheid af voor de vertragingen of niet-levering in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil, waardoor de uitvoering van het Contract geheel of gedeeltelijk onmogelijk of duurder wordt, of in geval van feiten van derden, zoals leveranciers (onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers), of in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen. In het bijzonder worden gebeurtenissen buiten de wil van de partijen, zoals oorlogen, rellen, branden, stakingen, in het bijzonder stakingen door vervoersdiensten, ongevallen en de onmogelijkheid van levering, beschouwd als gevallen van overmacht.

Indien de Klant bij ontvangst vaststelt dat het pakket tijdens het transport schade heeft opgelopen, moet hij DANDOY hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen. De terugzending van het product wordt niet aanvaard. In geval van breuk of schade aan de verpakking waardoor het product ongeschikt zou zijn voor gebruik, kan de Klant een e-mail sturen naar de Klantendienst op volgend adres: info@maisondandoy.com door samen met de aanvraag tevens de foto's van het product en de verpakking te sturen. De aanvraag is alleen mogelijk indien deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van het pakket wordt ingediend.

Artikel 7 – BETALINGSVOORWAARDEN

De artikelen aangeboden op de Website worden vanuit België verzonden. De facturen worden opgemaakt in euro en zijn onderworpen aan de Belgische BTW (6%) en transportkosten (21%).

De betaling van de aankopen kan online gebeuren met een kredietkaart (Visa, Mastercard) en via PayPal. De prijs is volledig betaalbaar in één keer bij de bestelling.

De bevestiging van de bestelling vindt plaats na verzending van de machtiging tot debitering door de instantie voor de verificatie en validatie van de betaling. Het is op dat moment dat de Klant een bevestiging ontvangt van de ontvangst van de betaling van de prijs per e-mail.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de bankgegevens te garanderen, worden deze gecodeerd met behulp van het SSL-protocol ("Secure Socket Layer") en worden ze nooit in duidelijke tekst over het internet verzonden.

DANDOY behoudt zich het recht voor om het beheer van bestellingen op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organismen of in geval van niet-betaling. Indien nodig kan de verkoop als nietig beschouwd worden.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

De producten van DANDOY bevinden zich in de originele verpakking van de fabrikant en worden geacht volledig bekend en aanvaard te zijn door de Klant.

De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Belgische en Europese wetgeving, met name op het gebied van voedselveiligheid. DANDOY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zover het haar diensten heeft uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van deze voorschriften. DANDOY kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gesteld voor de producttolerantie en de mogelijke gevolgen daarvan.

In geen geval kan DANDOY aansprakelijk worden gesteld in het geval dat, door buitengewone omstandigheden, deze producten niet voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting in het land waar ze worden geleverd.

De Klant ontheft DANDOY uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot alle materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verkochte producten, alsook voor alle indirecte schade die met name te wijten is aan winstderving, productie, activiteiten, klanten, imagoschade, enz.

Elke klacht moet onverwijld schriftelijk per e-mail worden gericht aan de klantendienst: info@maisondandoy.com of per aangetekende post aan DANDOY. Indien binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de klacht blijkt dat DANDOY haar verplichtingen niet is nagekomen, zal DANDOY op eigen kosten nieuwe levering van de producten waarop de klacht betrekking heeft, uitvoeren of, bij gebrek daaraan, de betrokken Klant het gelijkwaardige bedrag van de bestelling terugbetalen. In elk geval zal DANDOY de klachten van geval tot geval en te goeder trouw beoordelen en zich inspannen om de meest geschikte oplossing voor de Klant te vinden in overeenstemming met zijn specificaties en binnen de grenzen van deze Voorwaarden.

Artikel 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

De Website en alle onderdelen ervan (met inbegrip van handelsmerken, logo's, grafische voorstellingen, foto's, video's, teksten, enz.), evenals elk document, elke folder, elke toegepaste methodologie en alle bijbehorende computercode vormen de exclusieve eigendom van DANDOY. Deze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DANDOY. In het bijzonder kan de Klant geen enkel recht doen gelden op de computerprogramma's en databanken die door DANDOY bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Ervan uitgaande dat bepaalde elementen, documenten of werken van welke aard dan ook door DANDOY ter beschikking van de Klant worden gesteld, blijven deze exclusieve eigendom van DANDOY en mogen ze niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DANDOY.

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht.

De hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende deze Voorwaarden.