Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 – Informatie over DANDOY

1.1. Uitgever van de Website

De website https://maisondandoy.com (hierna de “Website” genoemd) en zijn subdomeinen, "DANDOY" genaamd, worden beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van BISCUITERIE DANDOY NV (hierna "DANDOY" genoemd), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België), Boterstraat 31, ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0441.923.189.

Alle vragen of klachten met betrekking tot de Website of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden" genoemd) kunnen worden gericht aan DANDOY op het hierboven vermelde adres of aan het volgende e-mailadres: info@maisondandoy.com (of op het volgende telefoonnummer: +32 2 511 03 26).

1.2. Aanvaarding

De toegang tot en gebruik van de Website zijn onderworpen aan deze Voorwaarden, aan het Privacycharter, aan de Algemene Verkoopvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert de toegang tot en het gebruik van de Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van deze Voorwaarden, het Privacycharter en de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Onverminderd de Algemene Verkoopvoorwaarden, hebben deze Voorwaarden en het Privacycharter uitsluitend betrekking op de relatie tussen elke Gebruiker van de Website (hierna de “Gebruiker" genoemd) en DANDOY, met betrekking tot het gebruik van de Website. Zij vervangen alle andere algemene voorwaarden, documenten of overeenkomsten tussen de partijen.

De Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de volgende link.

1.3. Wijziging

DANDOY behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, de toegang tot de Website en de inhoud ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Het geheel van deze wijzigingen zijn bindend voor Gebruikers bij elke toegang tot de Website. DANDOY raadt daarom aan om ze regelmatig te raadplegen.

DANDOY behoudt zich het recht voor om de Website te allen tijde op te schorten of stop te zetten. In dit geval publiceert zij een bericht op de Website en stuurt zij een voorafgaande e-mail.

1.4. Taalversies

In geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies van deze Voorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacycharter, heeft de Franstalige versie voorrang.

Artikel 2 – Toegang tot de Website en functionaliteiten - Gebruiksverplichtingen

De Website kan kosteloos en vrij geraadpleegd worden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de toepasselijke wetten, voorschriften en gedragscodes te respecteren en zich in het bijzonder te onthouden van:

 • valse of misleidende inhoud of mededelingen te publiceren of te verzenden (en deze inhoud zo nodig bij te werken om ervoor te zorgen dat deze niet vals of misleidend wordt), obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend, onwettig, bedrieglijk, bedrieglijk, inbreuk makend op de persoonlijke levenssfeer, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of intimiderend, lasterlijk, inbreuk makend op een intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht, of het promoten van of deelnemen aan een van deze zaken;
 • persoonlijke informatie van andere Gebruikers te vragen of e-mailadressen te verstrekken aan DANDOY of een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen;
 • een gebruikersnaam, wachtwoord, geheime code of gelijkaardige informatie bekendmaken of toegankelijk maken voor een derde partij, of ze gebruiken voor een ander doel dan identificatie op de Website;
 • inhoud te publiceren of te verzenden die de rechten van derden schendt of op enigerlei wijze schaadt, of inhoud over derden te publiceren of te verzenden zonder hun voorafgaande toestemming;
 • inhoud te publiceren of te verzenden die tot illegale websites leidt of ongepaste inhoud bevat;
 • de Website te gebruiken voor directe marketingdoeleinden, met inbegrip van prospectie, het werven, adverteren of verkopen van producten of diensten, of de Website te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde, ongevraagde, piramidale of soortgelijke of frauduleuze post;
 • elke handeling die de goede werking van de Website kan verstoren, waaronder met name het gebruik van virussen, aanvalssoftware of massamailings;
 • proberen de ongeoorloofde toegang tot enig deel van de Website of de apparatuur die gebruikt wordt om de Website te bedienen, te schenden;
 • de Website gebruiken om een andere Gebruiker lastig te vallen of om contact op te nemen met een Gebruiker die vraagt om niet opnieuw gecontacteerd te worden;
 • een valse naam, pseudoniem of de identiteit van een andere persoon of entiteit te gebruiken;
 • de Website te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarin deze Voorwaarden voorzien.

DANDOY kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven door de Gebruiker van de toepasselijke Voorwaarden, wetten of voorschriften. De Gebruiker garandeert DANDOY tegen elke actie, claim of klacht van derden (inclusief overheidsinstanties) met betrekking tot zijn gebruik van de Website.

Bij niet-naleving van de hierboven vermelde regels wordt de Gebruiker blootgesteld aan zware civiel- en strafrechtelijke sancties, zoals die welke zijn voorzien in de volgende bepalingen:

 • Boek VI van het Wetboek van economisch recht inzake marktpraktijken en consumentenbescherming, alsmede boek XII van het Wetboek van economisch recht inzake Bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, die met name de verzending van een ongevraagde e-mail bestraft met een boete van 250 tot 50.000 euro, en
 • De artikelen 210bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek, ingevoegd bij wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit, die volgende straffen voorzien:
  • een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of een van deze straffen alleen in geval van vervalsing of computerfraude of poging tot het plegen van een van deze strafbare feiten;
  • een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig euro tweehonderdduizend euro of een van deze straffen alleen in geval van een inbreuk op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en gegevens die door deze systemen zijn opgeslagen, verwerkt of doorgegeven, of een poging tot het plegen van een van deze strafbare feiten.

Bovendien kan elke Gebruiker die de Voorwaarden schendt, de toegang tot de Website worden ontzegd of opgeschort.

De Gebruiker is bovendien ook verplicht om DANDOY onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien hij kennis krijgt van enig ongepast gedrag in verband met de Website of de verspreiding van illegale, onjuiste, aanstootgevende of onfatsoenlijke inhoud of van elke schending van een van hun rechten of de rechten van derden. Het e-mailadres: info@maisondandoy.com moet worden gebruikt om ongepast of verdacht gedrag of inhoud te melden.

Artikel 3 – Registratie

3.1. Registratie

De Gebruiker is een natuurlijke of rechtspersoon. Hij heeft slechts recht op één account en moet zich eerst via de Website registreren om Lid te worden.

Registratie is voorbehouden voor Gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn en over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken. Indien de Gebruiker zich in een rechtsgebied bevindt dat het gebruik van de Website beperkt of de mogelijkheid om contracten af te sluiten om redenen van leeftijd beperkt, moeten deze leeftijdsgrenzen gerespecteerd worden.

DANDOY behoudt zich het recht voor om op elk moment een bewijs te vragen van de identiteit en rechtsbevoegdheid van de Gebruiker die zich wenst te registreren. Indien de Gebruiker een rechtspersoon is, verklaart hij dat hij bevoegd is om op deze manier te handelen en bindt hij de rechtspersoon aan deze Voorwaarden.

De registratie als Gebruiker leidt tot de registratie van de gebruikersgegevens in de DANDOY-database. De gegevens die bij deze gelegenheid worden verzameld worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("AVG"), zoals beschreven in het Privacycharter.

De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij doorgeeft juist, actueel en volledig is. De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om zijn registratie te schrappen. Zijn informatie en Profiel worden dan zo snel mogelijk verwijderd.

Artikel 4 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, met uitsluiting van elk ander doel. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van alle verstrekte informatie.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegang tot zijn account. In dit verband moet de Gebruiker ervoor zorgen dat geen enkele andere persoon met zijn wachtwoord toegang heeft tot de Website. Indien de Gebruiker er kennis van krijgt dat een andere persoon met zijn wachtwoord toegang heeft tot de Website, dient hij DANDOY hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen op het volgende e-mailadres: info@maisondandoy.com.

De Gebruiker is volledig en als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die met behulp van zijn account worden uitgevoerd en DANDOY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die de Gebruiker heeft geleden als gevolg van het ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord door anderen, zelfs buiten medeweten van de Gebruiker.

Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten

5.1.

De Website en de onderdelen ervan (handelsmerken, logo's, grafische voorstellingen, foto's, animaties, video's, muziek, teksten, etc.) zijn exclusieve eigendom van DANDOY of haar mogelijke partners. Ze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrecht en naburige rechten, merkenrecht, enz.) en mogen dus niet worden gereproduceerd, gebruikt of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DANDOY of, indien van toepassing, van de betrokken rechthebbende, bij gebreke waarvan ze een overtreding van het auteursrecht en/of het ontwerp en/of de inbreuk op het handelsmerk kunnen vormen, strafbaar van drie maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000 euro of slechts één van deze straffen.

5.2.

DANDOY verleent de Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde tijd en op elk moment zonder opgaaf van redenen, om de inhoud van de Website te openen, weer te geven en te downloaden, uitsluitend voor weergavedoeleinden. De Gebruiker mag ook een kopie van de inhoud van de Website afdrukken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Website op geen enkele wijze wijzigt en dat hij alle verwijzingen naar het auteurschap en de herkomst van de Website behoudt. De Gebruiker verbindt zich er ook toe de technische middelen voor de bescherming van documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. De reproductie is dus alleen toegestaan voor strikt privédoeleinden in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek van economisch recht.

5.3.

Elk gebruik van de Website en de onderdelen ervan die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Website

6.1. Toegankelijkheid en werking van de Website

DANDOY zal er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat de Website up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. DANDOY garandeert echter niet dat de functies van de Website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Website en de server die hem beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. DANDOY behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

DANDOY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en/of schade van welke aard dan ook als gevolg van de opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of beëindiging van de toegankelijkheid van de gehele of een deel van de Website of virussen of andere schadelijke elementen aanwezig op de Website.

Indien de Gebruiker de aanwezigheid van een virus of andere schadelijke elementen op de Website opmerkt, wordt hij verzocht dit te melden aan DANDOY op het volgende e-mailadres: info@maisondandoy.com zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. In elk geval raadt DANDOY de Gebruiker aan om de nodige firewalls, antivirus en andere beschermende software op zijn computer te installeren om schade aan zijn computer te voorkomen.

6.2. Gebruik van de Website

De Gebruiker gebruikt de Website op eigen risico. De Website, zijn bestanddelen en alle gerelateerde informatie, software, installaties en bijbehorende diensten worden geleverd zoals ze zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid zonder enige vorm van garantie (noch uitdrukkelijk noch impliciet) en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.

DANDOY wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de Website en de onderdelen ervan, of uit de onmogelijkheid om de Website te gebruiken.

6.3. Links van en naar andere websites

Hyperlinks naar andere websites kunnen op de Website verschijnen. Daarnaast kunnen sommige websites een link naar de Website bevatten. Deze websites van derden worden niet gecontroleerd door DANDOY, die dus niet verantwoordelijk is voor hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door DANDOY op de Website, houdt het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door DANDOY in van dergelijke sites van derden of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de beheerders van dergelijke websites.

Artikel 7 – Geldigheid van de contractuele bedingen

7.1.

Het niet uitoefenen door DANDOY, op een bepaald moment, van enige bepaling van de Voorwaarden zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige latere uitoefening van haar rechten onder deze Voorwaarden.

7.2.

De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of van een deel van voorgaande of volgende bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van het geheel of een deel van de Voorwaarden. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. DANDOY verbindt zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, dezelfde functie zal vervullen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht.

De hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende deze Voorwaarden.