Privacycharter

1. Algemene waarschuwing

DANDOY respecteert de privacy van haar Gebruikers in overeenstemming met Artikel 3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

DANDOY verwerkt de persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en in het bijzonder met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("AVG").

De toegang tot de Website houdt een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in door de internetgebruiker van dit Privacycharter (hierna het "Charter" genoemd), alsook van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Het Lid erkent kennis genomen te hebben van onderstaande informatie en staat DANDOY toe om, in overeenstemming met wat hieronder wordt uitgelegd, de persoonsgegevens die hij communiceert in het kader van het gebruik van de Website, te verwerken.

DANDOY behoudt zich het recht voor om het Charter te wijzigen of aan te vullen en het te allen tijde bij te werken mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Leden.

Dit Privacycharter is geldig voor alle pagina's die worden gehost op de Website en voor de registraties van deze Website. Het is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar DANDOY kan verwijzen en waarvan de privacyverklaringen kunnen verschillen. DANDOY kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gegevensverwerking op deze Websites van derden.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De toegang tot de bezorgdienst van de Website vereist de mededeling van bepaalde persoonsgegevens zoals naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz.

De verwerkingsverantwoordelijke is de onderneming BISCUITERIE DANDOY NV, met hoofdzetel te 1000 Brussel (België), Boterstraat 31, ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0441.923.189. Vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen worden gericht aan volgend adres: privacy@maisondandoy.com.

DANDOY verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de veiligheid en de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van het Lid te waarborgen, en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden. DANDOY verbindt zich ertoe om elke technische dienstverlener in onderaanneming aan de striktste vertrouwelijkheid en beveiliging te laten voldoen bij het verwerken, opslaan en beschermen van de persoonsgegevens van het Lid, in overeenstemming met de regels van de kunst en in strikte naleving van de toepasselijke wetgeving, o.a. wanneer zij beroep doet op gecertificeerde leveranciers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Onder dit voorbehoud en voor het overige kan DANDOY op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de gegevens die worden gehost door bedrijven of oplossingen van derden waarop zij beroep doet, zoals ………………………; deze blijven onderworpen aan hun respectieve algemene voorwaarden en privacybeleid. Alle externe leveranciers van DANDOY zijn zichtbaar op de Website via de volgende link: privacy@maisondandoy.com.

3. Verzamelde informatie

3.1. Gegevens doorgegeven aan DANDOY door de actieve tussenkomst van het Lid

Door het invullen van de daartoe bestemde formulieren bij registratie als Lid of vanaf de registratie, staat het Lid DANDOY toe de volgende informatie te registreren en op te slaan voor de in punt 4 genoemde doeleinden:

 • identificatiegegevens zoals gebruikersnaam, voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en fysieke contactgegevens;
 • facturatiegegevens;
 • berichten die via de Website worden verzonden, zoals berichten die aan de Leden worden gecommuniceerd;
 • berichten gericht aan DANDOY;
 • aanvullende informatie die DANDOY aan het Lid vraagt om haar te verzenden om identificatie mogelijk te maken, of indien DANDOY vermoedt dat het Lid een inbreuk pleegt op om het even welke bepaling van dit Charter;
 • alle andere informatie vrijwillig doorgegeven door het Lid aan DANDOY voor een specifiek doeleinde.

3.2. Gegevens die automatisch aan DANDOY worden doorgegeven bij het bezoeken van de Website

3.2.1. "Cookies"

Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website gebruik maken van "cookies".

Een "cookie" is een klein bestand dat informatie bevat die is opgeslagen door een Website op de computer of een applicatie op de smartphone van het Lid. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde applicatie of Website. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere Website dan degene die deze heeft aangemaakt. De Website maakt gebruik van "cookies" met het oog op een goed beheer van de Website in het bijzonder voor het registreren van de navigatievoorkeuren van het Lid, of om informatie te verkrijgen over de bezochte pagina's en de datum en het tijdstip van bezoek.

De meeste "cookies" werken alleen gedurende een sessie of bezoek. Het is voor het Lid ook mogelijk om zijn browser te configureren om telkens, al dan niet individueel, geïnformeerd te worden over het aanmaken van "cookies" of om hun registratie te voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan echter de toegang tot bepaalde delen van de Website verhinderen of de toegang ertoe bemoeilijken.

Behoudens voorafgaande toestemming van het Lid, kan de Website ook het gebruik van cookies van derden toestaan, zoals deze hieronder beschreven.

3.2.2. De informatie vastgelegd op de geraadpleegde servers

Wanneer het Lid de Website bezoekt, leggen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens vast die niet openbaar zichtbaar worden gemaakt op de Website, zoals het type domein waarmee het Lid verbinding maakt met internet, het IP-adres dat aan het Lid is toegewezen (tijdens zijn verbinding), de datum en tijd van toegang tot de Website en andere verkeersgegevens, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de bezochte pagina's, het type browser dat wordt gebruikt, het platform en/of het gebruikte besturingssysteem, de zoekmachine en de trefwoorden gebruikt om de Website te vinden, ...

Er worden echter geen nominatieve gegevens verzameld die het mogelijk maken om het Lid te identificeren via deze registraties. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en om de Website te verbeteren.

De Website gebruikt ook "Google Analytics" die de activiteit van de Website analyseert. Voor deze doeleinden verzamelt Google informatie met betrekking tot het internetverkeer en het aantal bezoekers. Deze tool laat DANDOY toe om de prestaties van de Website te meten op het gebied van navigatie en de activiteitenrapporten en andere diensten te verzamelen.

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden

Onverminderd wat is bepaald in punt 3.2. betreffende de gegevens die automatisch worden verzonden, verzamelt, bewaart en gebruikt de Website de persoonsgegevens van haar Leden voor volgende doeleinden:

 • om de contractuele relatie met het Lid tot stand te brengen, uit te voeren en te beheren;
 • om de diensten, inhoud of reclame van DANDOY te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
 • om het Lid in staat te stellen e-mails te ontvangen betreffende de organisatie van de uitvoering van de Dienst;
 • om de terbeschikkingstelling en het gebruik van de Website te vergemakkelijken;
 • om te antwoorden op informatieverzoeken van Leden;
 • om hen te informeren over de evolutie van de Website en de functionaliteiten ervan;
 • om contact met hen op te nemen in het kader van de exploitatie van de Website;
 • voor elk ander doeleinde waarvoor het Lid zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

4.2. Communicatie aan derden

De persoonsgegevens, binnen de grenzen van de bepalingen van dit artikel, zijn niet bedoeld om te worden doorgegeven aan derden anders dan:

 • De tools van derden waarop DANDOY uitdrukkelijk beroep doet;
 • De personen wiens tussenkomst noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het contract of om een van de in dit Charter vermelde doeleinden te bereiken;
 • De bevoegde overheidsinstanties wanneer de wet dit vereist.

4.3. Doorgifte naar een niet-EU-land

DANDOY doet geen gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie tenzij dat land een passend beschermingsniveau verzekert in de zin van de wetgeving inzake privacybescherming, of binnen de grenzen ervan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de gegevensbescherming door middel van passende contractuele bepalingen.

4.4. Direct marketing

DANDOY beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet bekendmaken aan derden onder andere voorwaarden dan welke die in dit Charter zijn vastgelegd of onder de voorwaarden die wettelijk vereist zijn. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing doeleinden voor producten of diensten anders dan die waarop het Lid al is geabonneerd, tenzij het Lid zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven door het aanvinken van de daarvoor voorziene vakjes ("opt-in").

Wanneer het Lid zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketing doeleinden, behoudt hij zich het recht voor om op elk moment, op verzoek en kosteloos, bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. Daartoe volstaat het dat het Lid zijn verzoek richt aan het volgende adres: privacy@maisondandoy.com.

5. Beveiliging

Om optimale en maximale beveiliging te garanderen, maakt DANDOY gebruik van beveiligde diensten die voldoen aan hoge beveiligingsnormen, in het bijzonder met behulp van het "HTTPS"-protocol. Alle Ledenaccounts worden beschermd door encryptie, als beveiligingssysteem dat wordt gebruikt voor interne en externe verbindingen, zodat gegevens niet als leesbare tekst kunnen worden verzonden of ontvangen.

DANDOY heeft met name een veiligheidsbeleid in werking gesteld zodat de servers waarop de verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen, in de mate van het mogelijke:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens beletten;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens voorkomen;
 • de onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van deze gegevens voorkomen.
 • De details van alle maatregelen toegepast door DANDOY op het gebied van beveiliging zijn beschikbaar op de Website onder de rubriek "Beveiliging" (via de volgende link: …………………………………).

De werknemers van DANDOY die toegang hebben tot deze gegevens zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens.

DANDOY kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van deze gegevens door een derde partij ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen.

Inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om één van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro, of slechts één van deze straffen.

6. Bewaartermijn

Normaal gezien bewaart DANDOY de persoonsgegevens van haar Leden gedurende de volledige periode die nodig is voor de registratie als Lid en gedurende de duur van de registratie. DANDOY kan ook persoonsgegevens van het uitgeschreven Lid blijven bewaren, met inbegrip van alle correspondentie of bijstandsverzoeken gericht aan DANDOY, om te kunnen antwoorden op vragen of klachten die aan DANDOY worden gericht na de uitschrijving, en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten.

7. Rechten van de betrokkene

Door het beginsel van transparantie en van algemene informatie te respecteren, verbindt DANDOY zich ertoe geen gegevens te verzamelen zonder medeweten van het Lid.

Het Lid kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens en deze op de Website corrigeren met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en hij kan in het kader van zijn recht op gegevens-overdraagbaarheid een kopie in een duidelijk en leesbaar formaat aanvragen.

Het Lid kan kosteloos verzoeken om zijn persoonsgegevens te rectificeren en, indien nodig, hun verwijdering te vragen uit de DANDOY-database, behalve van de gegevens die DANDOY wettelijk verplicht is om te bewaren, door een schriftelijk verzoek te sturen, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, op het volgende e-mailadres: privacy@maisondandoy.com (of op het adres van DANDOY – Boterstraat 31, 1000 Brussel). DANDOY zal dan doen wat nodig is om zo snel mogelijk aan dit verzoek te voldoen.

Voor meer informatie over dit Charter en om de inhoud van opgeslagen persoonsgegevens te kennen, kan iedereen contact opnemen met DANDOY via het volgende e-mailadres: privacy@maisondandoy.com.

8. Opmerking betreffende minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet over een volledige rechtsbevoegdheid beschikken zijn niet toegelaten om de Website te gebruiken en mogen hun persoonsgegevens niet doorgeven aan DANDOY, die elke aansprakelijkheid in dit verband afwijst.